ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління ПАТ «ПУМБ»

Протокол № 555 від «06» жовтня 2015 р.Публічна пропозиція ПАТ «ПУМБ»

на укладення Договору про надання послуги

«Перекази Card-to-Card»


(діє з «01» жовтня 2015 р.)


ПАТ «ПУМБ» відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення Договору про надання послуги «Перекази Card-to-Card» (надалі - «Публічна пропозиція») з метою надання фінансових послуг, умови і порядок надання яких визначені у Договорі про надання послуги «Перекази Card-to-Card» (надалі – «Договір») . Ця Публічна пропозиція та Договір розміщені на Інтернет-сайті Банку/Партнера Банку та у Мобільному додатку Банка, набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною до дати розміщення (оприлюднення) на Інтернет-сайті Банку та Інтернет-сайті Партнерів Банку заяви про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін до Публічної пропозиції.

ПАТ «ПУМБ», діючи на підставі ст.ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією надання послуг фізичним особам у передбаченому порядку та на обумовлених умовах, із застосуванням встановлених ПАТ «ПУМБ» Тарифів, які є невід’ємною частиною Договору.

Акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору) здійснюється фізичними особами з використанням Інтернет-сайту Банку/Партнера Банку та Мобільного додатку Банку на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом проставляння відмітки в полі «З умовами ознайомлений» та натискання на кнопку «Виконати переказ».

Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, Клієнт не може запропонувати Банку свої умови Договору.

КИЇВ 2015


Договір про надання послуги

«Перекази Card-to-Card»1. Визначення термінів

Авторизація – процедура запиту та одержання Банком відповіді на такий запит у вигляді дозволу або заборони на проведення операції по Платіжній картці від Банка-Емітента Платіжної картки або від МПС, здійснювана при наданні Послуги.

Акцепт Публічної пропозиціївчинення Клієнтом дій у порядку, визначеному Публічною пропозицією, що свідчать про повне і безумовне прийняття Клієнтом Публічної пропозиції і приєднання до Договору.

Аутентифікація – процедура додаткової перевірки Банком Держателя Картки Відправника та Платіжної картки, що здійснюється з використанням Технології 3-D Secure або Технології Look-up.

Банк юридична особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (скорочене найменування ПАТ «ПУМБ»), який надає Клієнтам Послугу на підставі цього Договору та забезпечує технологічне та інформаційне обслуговування розрахунків по операціям, здійсненим з використанням Карток під час надання Послуги.

Банк-емітент – банк, який має ліцензію Національного банку України та є діючим учасником МПС, у т.ч. ПАТ «ПУМБ», уповноважений здійснювати емісію електронних платіжних засобів, від імені якого випущено Картку.

Держатель – фізична особа, яка на законних підставах використовує Платіжну картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів з відповідного Рахунку Відправника, відкритого у Банку-емітента Картки.

Екранна форма для здійснення Переказуспеціальна екранна форма, що заповнюються Клієнтом і містить інформацію про основні параметри Переказу.

Запит на надання Послугирозпорядження Клієнта, направлене Банку у порядку, визначеному цим Договором, яке містить інформацію про Акцепт Публічної пропозиції на підставі введеної Клієнтом інформації у Екранній формі для здійснення Переказу на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку.

Інтернет-сайт Банку – один з каналів надання Послуги, що є сукупністю програмних, інформаційних, а також медійних засобів, логічно пов'язаних між собою, що дають можливість користувачам мережі Інтернет скористатися Послугою.

Інтернет-сайт Партнера – один з каналів надання Послуги, що є сукупністю програмних, інформаційних, а також медійних засобів, логічно пов'язаних між собою, що дають можливість користувачам мережі Інтернет скористатися Послугою.

Картка Відправника – Картка, з використанням реквізитів якої, під час надання Послуги здійснюється списання коштів з Рахунку Відправника.

Картка Одержувача – Картка, з використанням реквізитів якої, під час надання Послуги здійснюється зарахування коштів на Рахунок Одержувача.

Клієнт (або Відправник) фізична особа (Держатель), що уклала з Банком даний Договір шляхом Акцепту Публічної пропозиції.

Комісія сума в національній валюті України, що підлягає сплаті Клієнтом на користь Банку за користування Послугою відповідно до діючих Тарифів Банку на момент надання Послуги.

Контакт-центр Банку/Банку-емітента – центр обробки звернень Клієнтів по голосових каналах зв'язку, електронній пошті тощо.

Мережа Інтернет всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Мобільний додаток Банкуодин з каналів надання Послуги, що дає можливість Клієнтам скористатися Послугою за допомогою мобільного пристрою, який працює під управлінням операційних систем iOS або Android, та був розроблений Банком.

МПС – міжнародна платіжна система Visa International та/або MasterCard International.

Одноразовий цифровий пароль – пароль одноразової дії, отриманий Клієнтом способом, визначеним договірними відносинами Клієнта з Банком-емітентом Картки Відправника (у SMS-повідомленні або шляхом звернення до Контакт-центру Банку-емітенту Картки Відправника), та використовується для Аутентифікації та підтвердження операції Переказу за Платіжною карткою.

Партнер Банку – юридична особа, що уклала з Банком договір про надання послуг, на підставі якого Клієнт має можливість акцептувати Публічну пропозицію та скористатися Послугою на Інтернет-сайті Партнера Банку, у встановленому цим Договором порядку.

Переказ рух певної суми коштів у національній валюті України, ініційований Клієнтом з використанням Платіжної картки, з метою списання з Рахунку Відправника та зарахування на Рахунок Одержувача.

Платіжна картка (або Картка) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку Клієнта, що випущена банком, який має ліцензію Національного банку України в рамках однієї з міжнародних платіжних систем з метою перерахування коштів зі свого рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Послуга «Перекази Card-to-Card» (далі – Послуга) переказ коштів у національній валюті між Платіжними картками банків України, що здійснюється за допомогою технологій Visa Direct та MasterCard MoneySend, та надається Клієнтам за окрему плату, відповідно до Тарифів Банку. Під час виконання зобов’язань за цим Договором Банк здійснює технологічне та інформаційне обслуговування розрахунків по операціям з використанням Карток.

Публічна пропозиція Банку на укладення Договору про надання послуги «Перекази Card-to-Card» (далі – Публічна пропозиція) – дійсна пропозиція Банку Клієнту приєднатися до Договору, що розміщується на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера Банку або у Мобільному додатку Банку.

Рахунок Відправника – рахунок, відкритий у Банку-емітенті Картки Відправника, з якого, відповідно до вимог законодавства України, здійснюється операція списання Суми Переказу з метою зарахування на Рахунок Одержувача.

Рахунок Одержувача – рахунок, відкритий у Банку-емітенті Картки Одержувача, на який, відповідно до вимог законодавства України, зараховується Сума Переказу.

Сторонній банк – інший Банк-емітент, який є емітентом Картки Одержувача, за винятком ПАТ «ПУМБ».

Сторони – спільне найменування Банку та Клієнта.

Сума переказу – сума грошових коштів у національній валюті України, зазначена Клієнтом у Екранній формі для здійснення Переказу, розміщеної на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку, що буде списана з Рахунку Відправника.

Тарифи Банку – документ, затверджений відповідним колегіальним органом Банку у встановленому Банком порядку, в якому встановлені розміри грошової винагороди Банку за надання Послуг при обслуговуванні клієнтів-фізичних осіб. Тарифи в частині Послуг, які надаються за цим Договором і відповідних винагород Банку, є невід’ємною частиною Договору.

Технологія 3-D Secure – протокол обробки операцій, розроблений МПС, призначений для забезпечення додаткової безпеки операцій, що здійснюються з використанням Платіжних карток у мережі Інтернет. Зазначений протокол має назву Verified by Visa у термінології Visa та MasterCard SecureCode у термінології MasterCard. В рамках даної технології здійснюється Аутентифікація Клієнта на сервері Банку-емітента Картки Відправника, з обов'язковою генерацією Одноразового цифрового пароля відповідно до стандартів МПС, необхідного для підтвердження Переказу.

Технологія Look-up – тип аутентифікації, під час якої Банк перевіряє баланс Рахунку Відравника шляхом проведення Авторизації по Картці Відправника на суму від 0 до 1 гривні, та включає у дані Авторизації Одноразовий цифровий пароль, необхідний для підтвердження Переказу.

Шахрайська операція – операція по Картці, що проводиться без дозволу Держателя, з використанням втраченої/вкраденої/підробленої Картки, або її реквізитів, отриманих шахрайським шляхом.

СVV2/CVC2 тризначний код перевірки достовірності платіжної Картки, призначений для підтвердження операції в мережі Інтернет.

SMSShort Message Service (послуга коротких повідомлень), система, що дозволяє відправляти та отримувати текстові повідомлення за допомогою послуг оператора мобільного зв’язку та за наявності відповідного мобільного телефону.2. Загальні положення

2.1. Предмет Договору

2.1.1. Договір визначає умови та порядок надання Банком Клієнту Послуги.

2.1.2. Згідно з умовами цього Договору Банк, у разі Акцепту Публічної пропозиції Клієнтом, зобов’язується надавати Клієнту визначену Договором Послугу, а Клієнт зобов'язується сплатити її в розмірах і порядку, передбачених Договором і Тарифами Банку (Додаток 1 до цього Договору).

2.1.3. Банк надає Клієнту можливість скористатися Послугою за допомогою Екранної форми для здійснення Переказу, розміщеної на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку.


2.2. Порядок та умови укладення Договору

2.2.1. Публічна пропозиція розміщується у електронному вигляді на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку.

2.2.2. Акцептом Публічної пропозиції Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору (в тому числі з Тарифами Банку), повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма умовами Договору.

2.2.3. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Публічної пропозиції шляхом проставляння відмітки в полі «З умовами ознайомлений» та натискання на кнопку «Виконати переказ» та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

2.2.4. В разі недотримання Клієнтом умов, викладених у Публічній пропозиції, та/або неотримання Банком дозволу на надання Послуги від МПС та/або від Банку-емітента Картки, Публічна пропозиція не вважається прийнятою Клієнтом, а Договір укладеним, і як наслідок, Послуга Банком в рамках Договору не надається.


3. Умови надання Послуги

3.1. Банк надає Клієнту Послугу відповідно до умов даного Договору, вимог чинного законодавства України та правил МПС, а також у порядку, визначеному Додатком №2 до цього Договору, і при одночасному виконанні наступних умов:

для Картки Відправника:

для Картки Одержувача:

3.2. За користування Послугою Клієнт сплачує на користь Банку Комісію відповідно до діючих Тарифів Банку. Комісія розраховується від Суми переказу та включається в загальну суму авторизаційного запиту, проведеного по Картці Відправника та підлягає утриманню з Рахунку Відправника разом із Сумою переказу.

3.3. У процесі надання Послуги Банк здійснює приймання та обробку Запиту на надання Послуги, а також:

3.4. Послуга вважається наданою у разі успішного проведення Авторизації по Картці Відправника/Одержувача. У випадку одержання відмови в проведенні Авторизації Банк припиняє надання Послуги.

3.5. Строк зарахування коштів на Рахунок Одержувача визначається технологічними та операційними можливостями Банку-емітента Картки Одержувача, і може становити від декількох хвилин до декількох днів.4. Права та обовязки сторін

4.1. Клієнт має право:

4.1.1. Направляти Банку Запит на надання Послуги в сумі та кількості, що не перевищує ліміти, зазначені у п.3.1. цього Договору.

4.1.2. Відмовитися від користування Послугою в будь-який момент до моменту Акцепту Публічної пропозиції та проведення Банком Авторизації по Картці Відправника/Одержувача. При цьому Комісія з Клієнта Банком не стягується, списання коштів з Рахунку Відправника та їх зарахування на Рахунок Одержувача не здійснюється.

4.1.3. Направляти в Банк претензії стосовно якості наданої Послуги у строк не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати її надання.

4.2. Клієнт зобов'язується:

4.2.1. Ознайомитися з діючою редакцією Публічної пропозиції та Договору, розміщених на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку, що включає інформацію щодо умов надання Послуги.

4.2.2. Сплатити Банку Комісію за користування Послугою відповідно до Тарифів Банку.

4.2.3. Не проводити операції, що пов'язані із здійсненням підприємницької або інвестиційної діяльності.

4.2.4. Не здійснювати операції, що пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, що містять відповідно до нормативних актів Національного банку України ознаки сумнівних операцій або операції, що несуть репутаційні ризики для Банку.

4.2.5. Клієнт, що є резидентом України, зобов'язується не здійснювати операції на користь нерезидентів України.

4.2.6. Не передавати реквізити Карток будь-яким третім особам.

4.3. Банк має право:

4.3.1. Вносити зміни до Договору (в тому числі до всіх Додатків до Договору і Тарифів). При цьому нова редакція Публічної пропозиції розміщується на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку.

4.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання умов Договору та сплати Комісії за користування Послугою відповідно до Тарифів Банку.

4.3.3. Відмовити Клієнту в наданні Послуги в односторонньому порядку і без пояснення причин у випадку невиконання умов, зазначених у п.3.1. цього Договору, а також у випадку виявлення операцій Клієнта, що несуть репутаційні ризики для Банку, а також, якщо в Банку виникли підозри в тому, що операція здійснюється з порушенням вимог законодавства України, правил МПС або носить шахрайський характер.

4.3.4. Зберігати й обробляти персональні дані Клієнта та параметри Карток, що стали відомими Банку під час надання Послуги.

4.3.5. Передавати третім особам (правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їх офіційний запит) інформацію по операціям з використанням Карток і по даним Клієнтів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Банк зобов'язується:

4.4.1. Надавати Клієнту Послугу в обсязі та у строки, визначені цим Договором.

4.4.2. Зберігати банківську таємницю по операціям Клієнта з використанням Карток і даних Клієнта.

4.4.3. Розглядати претензії Клієнтів щодо якості наданих Послуг.

4.4.4. Забезпечувати цілодобову сервісну підтримку Клієнтів під час надання Послуги за допомогою Контакт-центру Банку.


5. Форс-мажорні обставини

5.1. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, інші стихійні лиха, війну або військові дії, а також нормативно-правові акти уряду чи органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного Договору.

5.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони повинні повідомити про такі обставини одна одну у письмовій формі протягом трьох банківських днів з дня їх настання.

5.3. У випадку, якщо обставини непереборної сили (форс-мажор) тривають більше одного календарного місяця, кожна зі Сторін має право вимагати розірвання Договору, повідомивши про це іншу Сторону в термін, не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів.


6. Інші умови

6.1. Спірні питання, які виникають у зв’язку з цим Договором, Сторони вирішують у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. У всьому іншому, що прямо не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі – нормативними актами Національного банку України.

6.3. В разі невиконання або неналежного виконання Банком своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Банк не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликане:

6.5. Акцептом Публічної пропозиції, Клієнт надає Банку згоду на обробку його персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних Клієнта, відповідно до мети обробки персональних даних, що вказана в цьому пункті Договору та/або будь-якої іншої мети обробки персональних даних, що визначається Банком в тому числі з метою пропонування будь-яких нових банківських послуг та/або встановлення ділових відносин між Клієнтом та Банком на підставі цивільно-правових договорів предмет яких є відмінним від предмету цього Договору, а також на збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації, що вказана в цьому пункті через бюро кредитних історій та розкриття інформації щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю. Дана згода є безумовною, безвідкличною і з необмеженим терміном дії. Клієнт підтверджує, що Банк повідомив Клієнта про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних, про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, та осіб, яким передаються персональні дані Клієнта.

6.6. Акцептом Публічної пропозиції, Клієнт погоджується та надає дозвіл на те, що Банк має право направляти Клієнту SMS-повідомлення/ листи-повідомлення/ комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали на електронну пошту/ номери телефонів, повідомлені Клієнтом. Клієнт погоджується і розуміє, що саме він несе всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам.7. Місцезнаходження та реквізити Банку

Банк:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська 4.

Кореспондентський рахунок: 3200217080501 в ГУ НБУ у Києві та Київській області.

Код ЄДРПОУ: 14282829, код банку: 334851.
Заступник Голови Правління С. РубайДодаток № 1

до Договору про надання послуги

«Перекази Card-to-Card»


Умови надання Послуги


п/п

Найменування послуги

Тариф

1

Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток банків України за допомогою сервісу Card-to-Card1

1% від суми + 5 UAH1 Комісія утримується з власника платіжної картки з якої здійснюється переказ коштів.


Додаток № 2

до Договору про надання послуги

«Перекази Card-to-Card»


Порядок користування Послугою


1. Клієнт зазначає параметри Переказу у Екранній формі для здійснення Переказу на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера або у Мобільному додатку Банку, а саме:

2. Банк розраховує суму Комісії та повідомляє її Клієнту у відповідній графі Екранної форми для здійснення Переказу. Сума Комісії, а також підсумкова сума – Сума переказу та Комісії виводяться у Екранній формі для здійснення Переказу до моменту Акцепту Публічної пропозиції.

3. Клієнт перевіряє введені параметри Послуги у Екранній формі для здійснення Переказу (у тому числі коректність вказаних номерів Карток, Суми переказу та розрахунку Комісії), Акцептує Публічну пропозицію шляхом проставляння відмітки в полі «З умовами ознайомлений», і підтверджує своє бажання скористатися Послугою шляхом натискання на кнопку «Виконати переказ». Після підтвердження параметрів Переказу Клієнт не має можливості їх змінити.

4. Банк отримує направлений Клієнтом Запит на надання Послуги та проводить Аутентифікацію Клієнта:

якщо Картка Відправника підтримує Технологію 3-D Secure, то для підтвердження Переказу у відповідному полі аутентифікаційної сторінки Банку-емітента Картки Відправника Клієнт вводить Одноразовий цифровий пароль, зазначений в тексті SMS-повідомлення, відправленого на номер мобільного телефону Клієнта Банком-емітентом Картки Відправника;

якщо Картка Відправника не підтримує Технологію 3-D Secure, то здійснюється перевірка балансу Рахунку Відправника за допомогою Технології Look-up. Одноразовий цифровий пароль у цьому випадку Клієнт може отримати:

5. Після зазначення Клієнтом Одноразового цифрового паролю, Банк проводить Авторизацію по Картці Відправника/Одержувача і інформує Клієнта про результат надання Послуги шляхом відображення відповідного повідомлення у Екранній формі для здійснення Переказу на Інтернет-сайті Банку або Інтернет-сайті Партнера Банку або у Мобільному додатку Банку, а також формування електронної квитанції, що є підтвердженням здійснення Переказу.